GCE Subsea skiftar namn

Pressemelding: GCE Subsea tar nå et sjumilssteg mot fremtiden som havteknologiklynge. Med et nytt navn på plass – GCE Ocean Technology – styrkes nå ytterligere arbeidet med å forsterke klyngen som ledende innenfor ocean industries.

Sommeren 2014 begynte bransjen å ane konturene av det som skulle bli et tydelig og dramatisk fall i oljeprisene. Dette førte igjen til en drastisk reduksjon av alle aktivitetene i bransjen. Høsten 2014 startet GCE Subsea arbeidet med å se seg om etter nye inntektskilder og nye markeder på vegne av klyngens medlemsbedrifter.

Gjennom å sette i gang felles prosjekter, vekstprogrammer, arrangere seminarer og støtte medlemsorganisasjonene gjennom for prosjektfinansiering, har GCE Subsea banet vei inn i nye, relaterte markeder. Klyngens uttalte mål har vært å åpne nye markeder utover olje og gass-sektoren for å skaffe nye kontrakter, sikre kontantstrøm og vokse.

– I de senere årene har GCE Subsea løftet blikket og rettet fokuset mot flere markeder enn den tradisjonelle olje- og gass-sektoren. Spørsmålet om et navneskifte har derfor vært oppe til diskusjon ved flere anledninger den siste tiden. 1. februar 2019 skifter klyngen navn til GCE Ocean Technology. Det nye navnet gir en tydeligere identitet og er et mer inkluderende navn som nå enda bedre reflekterer det som er, og vil være klyngens fokusområder i årene som kommer, sier Owe Hagesæther, Chief Executive Officer i GCE Ocean Technology.

Ny bruk av eksisterende teknologi

Som en konsekvens av både det grønne skiftet og regjeringens havstrategi har klyngen rettet fokus mot å ta i bruk teknologien fra en industri til å gi skyvefart til andre industrier innenfor havnæringene.

Behovet fra klyngen stemmer med ønsket fra regjeringen: Det skal satses videre på de havnæringene hvor Norge allerede er sterke, og samtidig stimuleres til forskning, innovasjon og teknologiutvikling – for slik å fremdeles sikre Norge posisjon som en av verdens ledende havnasjoner.

– Det som skjer nå, er at våre medlemsbedrifter  henter omsetning fra flere steder enn olje og gass. Vi har flere bein å stå på, og arbeidsplassene blir tryggere. Som klyngeorganisasjon  trengte vi derfor et navn som reflekterer dette skiftet, sier Hagesæther.

Kompetansen man har bygget seg opp fra olje- og gass-utvinning på norsk sokkel brukes nå til å bygge opp en industri innenfor fornybar energi som Offshore Vind, tidevann og bølgekraft. Andre relaterte markeder klyngen vil fokusere på er teknologi for Havbruk samt mineralutvinning fra store havdyp. Samtidig er det vesentlig å understreke at selskapet vil opprettholde et sterk fokus og aktiviteten mot olje- og gass sektoren.

–Navneskiftet med tilhørende strategi vil bidra til å åpne nye markeder og dermed muliggjøre vekst. Det vil bidra til sikre bedre kontantstrømmer, skape flere arbeidsplasser, øke eksportinntekter og redusere risiko i kundeporteføljen hos våre selskaper. Det vil i tillegg gjøre dem mindre direkte avhengige av olje og gass etter hvert som selskapene vokser i nye markeder og blir mer differensierte, sier Hagesæther.

Gode tilbakemeldinger

Både navneendringen og GCE Ocean Technologys nye strategiske ambisjoner har blitt nøye drøftet og utredet underveis. Professor Torger Reve som er en av Europas ledende klyngeeksperter har sterkt bifalt klyngens strategiske endringer. I tillegg har de ulike strategiske alternativene og navneskiftet blitt presentert og debattert i GCE Subsea Partnerforum som enstemmig ga sin støtte.  

– GCE Subsea har alltid sett viktigheten av å fremme norsk havteknologi i internasjonale markeder i tillegg til å utvikle Norge som nasjon innen havbruk, mineralutvikling og olje og gass. Dette er en stor industriell mulighet for Norge, og den nye retningen er et viktig bidrag i denne utviklingen, sier Jon Arve Sværen, Business Development Director i One Subsea og styreleder i GCE Subsea.

Navneskiftet peker ikke bare fremover, det har også et historisk perspektiv. Vi har fulgt med på utviklingen av klyngen fra den startet i 2006 og fram til i dag – fra subsea rettet mot olje- og gass-sektoren til at man gjennom årene vokser som næring og finner andre anvendelsesområder for teknologien, sier Tove Ormevik, plattformsjef i Aker BP og styremedlem i GCE Subsea.

– Disse endringene er drevet frem av at GCE Subsea har lykkes med vår eksisterende strategi. Det har gitt oss gode resultater og nye muligheter som vi nå utnytter, slår Hagesæther fast.

Ved spørsmål, ta kontakt med Owe Hagesæther, Chief Executive Officer, owe.hagesæther@gcesubsea.no, +47 908 75 888.

Kristin Svardal