Handlingsplan for grønn skipsfart

Regjeringen lanserte handlingsplan for grønn skipsfart 20 juni 2019. Heile rapporten finn du her.

Sentrale forslag i den nye handlingsplanen er blant annet:

  • Arbeide videre med økonomiske støtteordninger til fylkeskommuner som stiller krav om lav- og nullutslippsløsninger i hurtigbåtanbud. Det skal også tas hensyn til kostnadsøkninger som følger av at fylkeskommunene har stilt krav om lav- og nullutslippsløsninger ferge- og hurtigbåtsamband i revisjoner av inntektssystemet for fylkeskommunene.

  • Stimulere til økt etterspørsel etter grønne transportløsninger til sjøs. Regjeringen vil invitere næringen til å drøfte en mulig intensjonsavtale om miljøvennlig flåtefornyelse for lasteskip.

  • Vurdere krav om null- og lavutslippsløsninger for nye driftsfartøy i oljenæringen og for servicefartøy i havbruksnæringen.

  • Mål om utslippsfrie havner der det ligger til rette for det innen 2030.

  • Vurdere å etablere en miljøfordelsordning for null- og lavutslippsskip i norske registre (NIS og NOR).

Maria Brandsøy